a) Constituția României

b) OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

c) OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare

d) Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată

e) Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicata

f) Legea nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare

g) Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare

h) Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

i) Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice

j) Legea nr.333/2003 cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

k) Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

l) Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupției

m) Legea fondului funciar nr.18/1991, rerepublicată, modificată și completată

n) OG nr.28/2008 privind registrul agricol, modificată şi completată

o) Ordinul 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

p) Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

r) Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

s) Legea nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE

ș) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

t) Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor

ț) Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

u) Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala

v) Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale